Tuesday, September 8, 2009

Happy Birthday Mother Mary!

Aba ginoong Maria
Napupuno ka ng grasya
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.

Santa Maria Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamatay. Amen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...